– Privacy verklaring

Privacyverklaring zoals bedoeld in de wet AVG.

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu,  Secretariaat p/a Oranjelaan 46, 3971HH Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:  www.vroeger-en-nu.nl

Secretariaat p/a Oranjelaan 46, 3971HH Driebergen-Rijsenburg. Telefoon  0343-513151

Ivm de beperkte omvang is er geen afzonderlijke Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.  Eventuele calamiteiten kunt u melden via maiIadres    info@vroeger-en-nu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vroeger-en-nu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor de medewerkers van Vroeger en Nu wordt een zg. ‘smoelenboek’ bijgehouden. Dit ter ondersteuning en bevorderen van onderlinge contacten tussen de medewerkers. Het smoelenboek is met passende maatregelen beveiligd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Donateurs en medewerkers te informeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu) tussen zit. Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  Microsoft Excel, WordPress, Joomla, Acymailing.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:  voor alle categorie├źn van persoonsgegevens uitsluitend de wettelijke termijnen met een maximum van 3 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met uitzondering als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vroeger-en-nu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via mailadres info@vroeger-en-nu.nl

Opmerkingen of klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via mailadres info@vroeger-en-nu.nl

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons