– Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016 – 2020

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

Beleidslijn 2016-2020

31 oktober 2016

 

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

“Platform voor cultureel Erfgoed”

 

Inleiding

Met het verkrijgen in erfpacht van de panden aan de Traay 104-106 heeft de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu: hierna te noemen “de stichting” een zeer belangrijke stap gezet op weg naar het herinrichten van het Centrum voor Cultureel Erfgoed als platform voor het beschermen, behouden en beheren van cultureel erfgoed. Voor het bestuur was dit aanleiding voor een herziening van het beleidsplan 2014-2020. Het beleidsplan 2014-2020, zoals vastgesteld eind 2013 blijft daarbij als basis gehandhaafd, omdat wij in grote lijnen de daarin geformuleerde visie en activiteiten blijven onderschrijven. Op basis van de gevoerde discussies heeft het bestuur voor de komende vijf jaar de hieronder geformuleerde visie en beleidslijn vastgesteld. Deze beleidslijn zal jaarlijks in jaarplannen uitgewerkt worden.

 

Het bestaansrecht van de stichting

Het belang van het (behoud van het) cultureel erfgoed blijft in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een belangrijk onderwerp dat soms ondergeschikt wordt gemaakt aan economische en politieke belangen. In maatschappelijke discussies die raken aan cultureel erfgoed wordt met enige regelmaat voorbij gegaan aan de noodzaak tot bescherming, beheer en onderhoud van dat erfgoed. De beperkte belangstelling en waardering voor het cultureel erfgoed bij de plaatselijke bevolking is hier mede debet aan. De Stichting wil dit veranderen, dat is voor onze Stichting de kern van ons blijvend bestaansrecht.

Het bestuur is van mening dat de doelstellingen zoals die bij de oprichting van de stichting in 1975 zijn vastgesteld onverkort relevant zijn voor versterking van de positie van het cultureel erfgoed en het vergroten van de kennis van de plaatselijke geschiedenis. Dat zijn immers onze primaire doelen.

De activiteiten die vanuit onze doelstellingen in de loop der jaren zijn ontwikkeld, hebben geleid tot een solide basis binnen de plaatselijke samenleving. Mede daardoor is invloed op het gevoerde beleid mogelijk geweest, hoewel die naar onze mening nog te beperkt is.

De komende vijf jaar willen wij het gevoerde beleid continueren en waar nodig en mogelijk versterken. De huidige activiteiten worden voortgezet en verder uitgebouwd, waarbij we meer nadruk gaan leggen op de specifiek lokale relevantie van de betreffende activiteit. Daarnaast streven we naar verdere professionaliseringi van de organisatie en onze externe presentatie. Dat is nodig om als betrouwbare gesprekpartner gezien te blijven worden. Op het herinrichten van het Centrum voor Cultureel Erfgoed tot een platform voor activiteiten rondom cultureel erfgoed ligt de focus.

 

Onze doelen

Onze doelen, zoals die bij de oprichting van de stichting zijn beschreven gelden onverkort. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van:

 • De kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van de Driebergen-Rijsenburg;
 • Het behoud en herstel van de in de gemeente aanwezige monumenten van geschiedenis, kunst en landschap;
 • Het behoud van voorwerpen belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis;
 • De waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beheer en onderhoud van cultureel erfgoed in de gemeente Driebergen-Rijsenburg;
 • Al hetgeen met het vorenstaande in verband staat in de ruimste zin des woords.

Onze visie

De doelen in onze statuten zijn ons vertrekpunt voor de visie van de stichting. Wij werken vanuit één naam: “ Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu” en vanuit één Centrum voor Cultureel Erfgoed aan het beschermen, beheren en behouden van het cultureel erfgoed in onze gemeente en het bevorderen van de kennis van de plaatselijke geschiedenis. Wij willen de historie van mensen, gebouwen en verenigingen laten zien. De kennis van de plaatselijke geschiedenis is cruciaal voor de verbinding van de inwoners met onze gemeente.

De stichting ontwikkelt het Centrum voor Cultureel Erfgoed verder tot een lokaal platform waarbinnen alle activiteiten die op deze terreinen worden ontplooid een plek kunnen vinden. Daarbij maken we geen onderscheid tussen activiteiten die de stichting zelf onderneemt en activiteiten van organisaties met vergelijkbare doelstellingen of initiatieven van (groepen van) burgers die zich de bescherming, het beheer of onderhoud van cultureel erfgoed aantrekken.

Alle activiteiten van de stichting vormen een ongedeeld geheel. Binnen die eenheid kunnen groepen van vrijwilligers opereren die zich op een bepaald onderwerp verbinden en activiteiten uitvoeren.

De stichting ziet zichzelf als een verbindende schakel tussen alle plaatselijk kennis van geschiedenis en initiatieven op het gebied van bescherming, beheer en onderhoud van cultureel erfgoed. Wij werken samen met historische clubs uit andere kernen van onze gemeente.

Wij streven naar een sterke bekendheid in de gemeente, waarbij onze naam geassocieerd wordt met het Centrum voor Cultureel Erfgoed, kennis van de plaatselijke geschiedenis en het behoud van cultureel erfgoed in een brede zin. De stichting ontwikkelt activiteiten die aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers en donateurs. We richten ons daarbij ook specifiek op jongeren.

 

Onze kernwaarden

Betrokken

Verbindend

Bekend

Aantrekkelijk

Vrijwillig

 

Onze missie

De Stichting wil in de komende vijf jaren:

 • De kennis van de plaatselijke geschiedenis bij de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en in het bijzonder de inwoners van Driebergen Rijsenburg vergroten. Het Centrum voor Cultureel Erfgoed hoort bekend te zijn bij de meerderheid van de inwoners.
 • De invloed van de Stichting op het beleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ten aanzien van het cultuur erfgoed uitbreiden. Bij iedere relevante afweging van de gemeente waarbij het cultureel erfgoed een rol speelt, willen wij als gesprekspartner door de gemeente worden gehoord.
 • Zich ontwikkelen tot een platform waarbinnen alle initiatieven op het gebied van de bescherming, het beheer en het behoud van cultureel erfgoed in de gemeente onderdak kunnen vinden.

 

Onze focus tot 2020

Voor het vaststellen van de focus voor de periode 2016-2020 hebben we ons de vraag gesteld: “Hoe versterken we onze platform functie en vergroten we de kennis van de plaatselijke geschiedenis?”

Concreet betekent het antwoord op die vraag voor onze activiteiten het volgende:

 

 • Het Poortgebouw Traay 104-106 wordt verbouwd om haar geschikt te maken voor herbestemming als Centrum voor Cultureel Erfgoed.
 • De stichting zet in op vergroting van haar naamsbekendheid en het donateurenbestand. We willen jaarlijks minimaal drie maal aanwezig zijn bij plaatselijke evenementen.
 • Op basis van het nieuw opgestelde fondsenwervingsplan worden de financiële mogelijkheden voor de verbouwing en herbestemming verruimd.
 • Alle huidige jaarlijkse activiteiten van de stichting zoals: uitgifte van ons periodiek, lezingen, zomeravondwandelingen, excursies, educatie aan scholieren en rommelmarkten blijven we uitvoeren.
 • Het beheer en onderhoud van de oude algemene begraafplaats achter het poortgebouw Traay 104-106 wordt verricht door onze vrijwilligers.
 • Onder de naam “Centrum voor Funeraire Cultuur” wordt voorlichting gegeven en onderzoek gedaan naar begraven op de Heuvelrug en alle gebruiken en rituelen die daarbij horen.
 • De presentatie van de ontstaansgeschiedenis van ons dorp wordt op een eigentijdse, professionele manier vorm gegeven. Dit betekent dat de Stichting afstand zal doen van alle attributen in ons bezit die daaraan geen directe bijdrage leveren.
 • Door de werkgroep Oral History is een veelheid aan verhalen verzameld. Die verhalen willen we openbaar kunnen maken. Daartoe zal de werkgroep Oral History versterkt worden.
 • De resultaten van de activiteiten van de archiefgroep worden toegankelijk voor geïnteresseerden.
 • De stichting investeert in de kwaliteit van (de kennis van) alle betrokken vrijwilligers. Ten einde onze activiteiten te kunnen continueren zal actief worden geworven naar nieuwe vrijwilligers.
 • Het bestuur zal haar contacten met alle vrijwilligers een regelmatige basis geven.
 • Het bestuur gaat de contacten met plaatselijke politici en ter zake kundige ambtenaren intensiveren.
 • De stichting zoekt proactief contact met lokale initiatieven met betrekking tot bescherming, beheer en onderhoud van cultureel erfgoed, hiermee geven we invulling aan onze platform functie.

 

Het bestuur van Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

Driebergen, 31 oktober 2016

 

i Onder het professionaliseren verstaan we o.a. het meer sturing geven aan de activiteiten, het faciliteren van de vrijwilligers bij het uitvoeren van de activiteiten en het vergroten van de kennis van onze vrijwilligers en bestuursleden.